Dr. Renato Vrenčur

Direktor in strokovni vodja inštituta


Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno pravo.

Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi in obsežne novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je uvedla informatizacijo v zemljiškoknjižnem poslovanju.

Sodeloval je na raznih konferencah, seminarjih in posvetih kot predavatelj s strokovnimi in znanstvenimi prispevki iz področja civilnega in gospodarskega prava doma in v tujini.

Je stalni predavatelj pri Gospodarski zbornici Slovenije v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri Slovenskem Inštitutu za revizijo v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije;  član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti pri Ministrstvu za pravosodje RS ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Pretežno se ukvarja s področjem stvarnega prava in zemljiškoknjižnega prava. Njegova osebna bibliografija presega 400 enot, ki je javno dostopna na cobiss.izum.si.