STAVBNA PRAVICA
Priročnik za prakso z vzorci pogodb in klavzul

Avtor: Prof. dr. Renato Vrenčur

Cena: 76,65 EUR z DDV

Število strani: 177

Leto izdaje: 2019

STAVBNA PRAVICA Priročnik za prakso z vzorci pogodb in klavzul Avtor: Prof. dr. Renato Vrenčur

Postopek ustanavljanja stavbne pravice, še posebej v primerih, če se le-ta ustanavlja na nepremičninah v lasti države ali občin, je kompleksen postopek, pri katerem je treba upoštevati številne predpise. Predmet obremenitve s stavbno pravico so lahko različne vrste nepremičnin, tudi takšne, ki imajo pravni status javnega dobra, nepremičnega kulturnega (umetnostno-zgodovinskega) spomenika in podobno.

Knjiga je oblikovana teoretično in praktično, v prvi vrsti pa kot priročnik za prakso, saj vsebuje številne vzorce pogodb ter zemljiškoknjižnih dovolil za pridobitev, prenos in prenehanje stavbne pravice na različnih vrstah nepremičnin (zasebnih, javnih, zgodovinskih). Poleg praktičnih vzorcev pogodb in klavzul, so v knjigi vsebinsko pojasnjeni posamezni pravni instituti z zbrano aktualno sodno prakso. Na določenih mestih so dodane reference na primerjalnopravno ureditev stavbne pravice (zlasti nemško in avstrijsko).

V posebnih poglavjih obravnavamo tudi vpliv postopka izvršbe in stečaja na nepremičnine, ki so obremenjene s stavbno pravico ter postopke proti imetniku stavbne pravice, kakor tudi problematiko zakonitih stavbnih pravic, zapletena vprašanja preoblikovanja

stavbne pravice v etažno lastnino, ustanavljanje stavbne pravice na obstoječih zgodovinskih nepremičninah, dopustnost priposestvovanja stavbne pravice, posebne pravne režime stavbnih pravic itd. V knjigi so zbrani tudi izseki iz predpisov, ki urejajo stavbno pravico (SPZ, ZZK-1, ZSPDSLS-1, ZDARS-1, ZUreP-2, ZNP-1, GZ, ZIZ, ZFPPIPP, ZVEtL-1, ZJZP, ZJZP, ZV-1, ZCes-1, ZSInv).

Knjiga je namenjena vsem praktikom, ki se ukvarjajo z nepremičninskim stvarnim pravom.

Naročam knjigo
Prosimo, vnesite podatke o podjetju

Naziv podjetja

Naslov podjetja (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj)

Telefonska številka

Ali je podjetje davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost?

Davčna številka podjetja

E-naslov podjetja

Želim prejemati INP MARIBOR e-novice.

Naročam (število izvodov) knjige.