ZAVAROVANJA PLAČIL V POSLOVNI IN SODNI PRAKSI
z vzorci pogodb, klavzul in sodno prakso

Avtor: Prof. dr. Renato Vrenčur

Cena: 98,55 € (z vključenim DDV)

Število strani: 295

Leto izdaje: 2019

ZAVAROVANJA PLAČIL V POSLOVNI IN SODNI PRAKSI

Stvarnopravna zavarovanja poslovnih in finančnih terjatev zagotavljajo upniku ugodnejši pravni položaj v postopkih zaradi insolventnosti ter v izvršilnih postopkih, ki se vodijo proti dolžniku (dajalcu zavarovanja). Za upnika je pomembno, da si izbere takšno zavarovanje, ki najbolj ustreza pravni naravi poslovnega razmerja, ki je pravni temelj za nastanek obveznosti. V določenih poslovnih razmerjih ni običajno zavarovanje s hipoteko, zaradi tega je treba obliko zavarovanja prilagajati pravni naravi poslovnega razmerja ter poslovnim običajem. Tako so lahko za določena poslovna razmerja ustreznejša fiduciarna zavarovanja, zavarovanja s sodobnimi oblikami pridržkov lastninske pravice, zavarovanja, ki jih zaradi svoje posebne pravne narave zagotavljata factoring in finančni leasing nepremičnin. V določenih primerih lahko zagotavlja najučinkovitejše zavarovanje  terjatev tudi  nepravo (predialno) stvarno breme.

Po podatkih Federacije Evropske unije o factoringu (EU Federation for Factoring & Commercial Finance – EUF), so zavarovanja s terjatvami in factorinški posli na območju EU v zadnjih letih v velikem porastu. Tudi Slovenija pri tem ni izjema. Prizadevanja za unificirano ureditev zadevnega pravnega področja na mednarodni ravni potekajo že od leta 1988, ko je bila v Ottawi sprejeta Konvencija UNIDROIT o mednarodnem factoringu ter kasneje pripravljen tekst Konvencije UNCITRAL o odstopih terjatev v mednarodni trgovini (leta 2001).

Knjiga je razdeljena na tri dele, pri čemer obravnava predvsem sodobne oblike zavarovanj plačil. V prvem delu knjige je obravnavana problematiko zavarovanj s terjatvami (globalni odstopi terjatev v zavarovanje; zastavitev terjatev, factoring, forfait in finančna zavarovanja). V posebnem poglavju je podrobno obravnavana mednarodna ureditev odstopov terjatev ter različne oblike odstopov terjatev v mednarodni trgovini.  V drugem delu sledijo instrumenti zavarovanja terjatev s premičninami. Podrobno so obdelani prenos lastninske pravice v zavarovanje ter sodobne oblike pridržkov lastninske pravice (podaljšani pridržek, pridržek s klavzulo o predelavi, razširjeni pridržek, kontokorentni pridržek, koncernski pridržek, priključeni pridržek in podobno). Ker so določenim pridržkom lastninske pravice priključeni tudi anticipirani globalni odstopi terjatev v zavarovanje, so posebej obravnavani zapleteni položaji večkratnih anticipiranih cesij istih terjatev. V tej zvezi beleži spore tudi že slovenska sodna praksa. V tretjem delu so obravnavana zavarovanja z nepremičninami; hipoteka in finančni leasing nepremičnin. Zlasti spremembe pri hipoteki ter pravni položaji leasingojemalca ter leasingodajalca v primeru nesolventnosti.

Knjiga je oblikovana teoretično in praktično, v prvi vrsti pa kot priročnik za prakso, saj vsebuje številne vzorce pogodb in klavzul.  Poleg praktičnih vzorcev pogodb in klavzul, so v knjigi vsebinsko pojasnjeni posamezni pravni instituti z zbrano aktualno sodno prakso. Namenjena je vsem praktikom, ki se ukvarjajo s področjem zavarovanj plačil.

Naročam knjigo
Prosimo, vnesite podatke o podjetju

Naziv podjetja

Naslov podjetja (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj)

Telefonska številka

Ali je podjetje davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost?

Davčna številka podjetja

E-naslov podjetja

Želim prejemati INP MARIBOR e-novice.

Naročam (število izvodov) knjige.