Založništvo


INP Maribor je v okviru založniške dejavnosti založil in izdal številne strokovne in znanstvene monografije ter seminarska gradiva.

HIPOTEKA Priročnik za prakso

HIPOTEKA
Priročnik za prakso

Avtor: Prof. dr. Renato Vrenčur
Urednica: Slađana Vrenčur, univ. dipl. prav.

Knjiga je razdeljena na 19 poglavij s praktično prikazanimi vsebinami, vzorci klavzul, tožbenih zahtevkov in zbrano sodno prakso. Posebna pozornost je namenjena maksimalni hipoteki, ekstenzivnosti hipoteke, prenosu hipoteke, utesnitvi in prenehanju hipoteke, prestrukturiranju zavarovanih terjatev v postopku prisilne poravnave, razvrščanju hipotek in drugih izvedenih stvarnih pravic, …

V knjigi so obravnavani tako pravovarstveni zahtevki hipotekarnih upnikov glede uveljavitve prednostnega poplačilnega upravičenja, kakor tudi pravovarstveni zahtevki zastaviteljev ter tretjih, usmerjeni proti hipotekarnim upnikom.

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

331.23:347.764(497.4)(094)

VRENČUR, Renato
Hipoteka : priročnik za prakso / Renato Vrenčur. – 1. natis. – Maribor : Inštitut za nepremičninsko pravo, 2020

ISBN 978-961-7099-00-3
COBISS.SI-ID 303546368

STAVBNA PRAVICA Priročnik za prakso z vzorci pogodb in klavzul Avtor: Prof. dr. Renato Vrenčur

STAVBNA PRAVICA
Priročnik za prakso z vzorci pogodb in klavzul

Avtor: Prof. dr. Renato Vrenčur

Knjiga je oblikovana teoretično in praktično, v prvi vrsti pa kot priročnik za prakso, saj vsebuje številne vzorce pogodb ter zemljiškoknjižnih dovolil za pridobitev, prenos in prenehanje stavbne pravice na različnih vrstah nepremičnin (zasebnih, javnih, zgodovinskih). Poleg praktičnih vzorcev pogodb in klavzul, so v knjigi vsebinsko pojasnjeni posamezni pravni instituti z zbrano aktualno sodno prakso. Na določenih mestih so dodane reference na primerjalnopravno ureditev stavbne pravice (zlasti nemško in avstrijsko)…

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

347.2(497.4)(035)

VRENČUR, Renato
Stavbna pravica : priročnik za prakso z vzorci pogodb in klavzul / Renato Vrenčur. – 1.
natis. – Maribor : Inštitut za nepremičninsko pravo, 2019

ISBN 978-961-91551-9-6
COBISS.SI-ID 301593856

ZAVAROVANJA PLAČIL V POSLOVNI IN SODNI PRAKSI

ZAVAROVANJA PLAČIL V POSLOVNI IN SODNI PRAKSI
z vzorci pogodb, klavzul in sodno prakso

Avtor: Prof. dr. Renato Vrenčur

Knjiga je oblikovana teoretično in praktično in razdeljena na tri dele, pri čemer obravnava predvsem sodobne oblike zavarovanj plačil. V prvem delu knjige je obravnavana problematiko zavarovanj s terjatvami, v drugem delu sledijo instrumenti zavarovanja terjatev s premičninami. V tretjem delu so obravnavana zavarovanja z nepremičninami; hipoteka in finančni leasing nepremičnin. Namenjena je vsem praktikom, ki se ukvarjajo s področjem zavarovanj plačil …

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
331.23:347.764(497.4)(094)
VRENČUR, Renato
        Zavarovanja plačil v poslovni in sodni praksi : z vzorci pogodb, klavzul in sodno prakso / Renato Vrenčur.  – Maribor : Inštitut za nepremičninsko pravo, 2019
ISBN 978-961-91551-8-9
299019776
Sklepanje pogodb glede nepremičnin in oblikovanje zemljiškoknjižnih dovolil

SKLEPANJE POGODB GLEDE NEPREMIČNIN IN OBLIKOVANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH DOVOLIL z vzorci pogodb, klavzul, zemljiškoknjižnih dovolil, izbrisnih zahtevkov in sodno prakso

Avtor: Prof. dr. Renato Vrenčur

Knjiga je oblikovana teoretično in praktično, v prvi vrsti pa kot priročnik za prakso, saj vsebuje številne vzorce pogodb ter zemljiškoknjižnih dovolil za pridobitev oz. prenos lastninske pravice; pridobitev prenos in prenehanje stavbne pravice; pridobitev, prenos, utesnitev in prenehanje hipoteke; pridobitev, utesnitev in prenehanje stvarnih in osebnih služnosti ter pridobitev, utesnitev in prenehanje pravih in nepravih stvarnih bremen. Vključeno je tudi poglavje o pravnem varstvu pred neveljavnimi vknjižbami z izbrisno tožbo s primeri izbrisnih zahtevkov…

VRENČUR, Renato. Sklepanje pogodb glede nepremičnin in oblikovanje zemljiškoknjižnih dovolil : z vzorci pogodb, klavzul, zemljiškoknjižnih dovolil, izbrisnih zahtevkov in sodno prakso. 1. natis. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2018. 171 str. ISBN 978-961-91551-7-2. [COBISS.SI-ID 297040640]

Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z uvodnimi pojasnili

TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato. Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z uvodnimi pojasnili. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2011. 270 str. ISBN 978-961-91551-6-5. [COBISS.SI-ID 256253440]

Zavarovanje plačil : s primeri pogodb, klavzul, zemljiškoknjižnih predlogov in sodno prakso

Zavarovanje plačil: s primeri pogodb, klavzul, zemljiškoknjižnih predlogov in sodno prakso

TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, ŠLAMBERGER, Miha. Zavarovanje plačil: s primeri pogodb, klavzul, zemljiškoknjižnih predlogov in sodno prakso. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2010. 419 str. ISBN 978-961-91551-5-8. [COBISS.SI-ID 250779904]

Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi

Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi

TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato. Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2008. 720 str. ISBN 978-961-91551-4-1. [COBISS.SI-ID 238667008]

Stavbna pravica in služnosti : stvarnopravni in davčnopravni vidiki

Stavbna pravica in služnosti: stvarnopravni in davčnopravni vidiki

TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, ODAR, Marjan, SIMIČ, Ivan, ŠTRAVS, Aleš, REICH, Helena. Stavbna pravica in služnosti: stvarnopravni in davčnopravni vidiki. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2007. 234 str. ISBN 978-961-91551-3-4. ISBN 961-91551-3-0. [COBISS.SI-ID 230928640]

Nepremičninsko pravo. Del 1, Zemljiškoknjižno pravo

Nepremičninsko pravo. Del 1, Zemljiškoknjižno pravo

TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato. Nepremičninsko pravo. Del 1, Zemljiškoknjižno pravo. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2005. 540 str., obrazci. ISBN 961-91551-0-6. [COBISS.SI-ID 219494912]

Nepremičninsko pravo. Del 2, Priročnik za zemljiškoknjižne vpise : zemljiškoknjižni predlogi in pogodbe s pojasnili

Nepremičninsko pravo. Del 2, Priročnik za zemljiškoknjižne vpise: zemljiškoknjižni predlogi in pogodbe s pojasnili

TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato. Nepremičninsko pravo. Del 2, Priročnik za zemljiškoknjižne vpise: zemljiškoknjižni predlogi in pogodbe s pojasnili. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2006. 431 str. ISBN 961-91551-1-4. [COBISS.SI-ID 225185024]

Stvarno pravo za posrednike pri prometu z nepremičninami: gradivo za izpit za pridobitev licence nepremičninskega posrednika

VRENČUR, Renato. Stvarno pravo za posrednike pri prometu z nepremičninami: gradivo za izpit za pridobitev licence nepremičninskega posrednika. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, zavod, 2005. 204 str. [COBISS.SI-ID 218650112]

Če vas zanimajo kakršnekoli informacije v zvezi s knjigami, nam pošljite sporočilo.

Želim informacijo o

Prosimo, vnesite kontaktne podatke

Ime in priimek

Telefonska številka

E-naslov
Želim prejemati INP MARIBOR e-novice.

Naziv podjetja

Naslov podjetja (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj)

Davčna številka podjetja
Ali je podjetje davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost?

Z vnesenimi podatki bomo ravnali skrbno ter v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).